INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vážení, tímto si Vás dovolujeme informovat o skutečnosti, že osobní údaje registrovaných pacientů v této ordinaci jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s obecným nařízením pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování
Osobní údaje registrovaných pacientů jsou zpracovávány primárně za účelem poskytování zdravotní péče a dále za účelem nutnosti zajištění chodu ordinace a možnosti zajištění kontinuity poskytování zdravotní péče, tj. vykazování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám, vedení účetnictví lékaře a sdělování informací o zdravotním stavu pacientů oprávněným osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů pacientů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě pacientů a jejich zákonných zástupců být:
- jiný poskytovatel zdravotních služeb, je-li to nutné pro zajištění řádné zdravotní péče,
- orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách.

Zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje mohou být z důvodu zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle lékaře také zpracovateli, prostřednictvím nichž je zajištěno komplexní poskytování zdravotní péče, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Předání do zahraničí
Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba zpracování
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

Práva pacientů a jejich zákonných zástupců v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají pacienti následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů, které zpracováváme, zjistíte-li že jsou v rozporu se skutečností,
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o pacientech vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme,
  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy. Údaje, které o pacientech vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen oprávněným osobám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Zákonný požadavek
Poskytování osobních údajů ze strany pacientů o jejich zdravotním stavu je zákonným požadavkem a pacient je povinen je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je požadovat. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že lékař nebude moci řádně poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození zdraví či přímému ohrožení života. Povinnost poskytnutí osobních údajů o pacientech se vztahuje i na jejich zákonné zástupce.